WVP – Ndërmjetësim në Sigurime sh.a.

Statusi i ndërmjetësit të pavarur na bën të mundur bashkëpunimin me kompani të ndryshme të sigurimeve. Në këtë mënyrë jemi në gjendje që klientit ti ofrojmë produktet më atraktive dhe më të volitshme në tregun në rritje të sigurimeve.

vazhdo


Under construction!!!!


  > vazhdo
 
Detyra kryesore e ndërmjetësit është që profesionalisht dhe objektivisht të këshilloj klientin rreth përzgjedhjes dhe shfrytëzimit të shërbimeve siguruese.   

SHËRBIMI YNË ËSHTË SUKSESI JUAJ!


NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E
ASAMBLESË SË AKSIONERËVE TË
SHOQËRISË WVP – NDËRMJETËSIM NË SIGURIME SH.A.
Ne ndërmjetësojmë produktet më atraktive të kompanive siguruese lidere në treg. Polisat e sigurimit dallojnë për nga vëllimi i mbulueshmërisë, lloji i mbulesës, primit, etj. Me anë të një analize të këtyre parametrave nga njëra anë si dhe kërkesave e nevojave të klientit nga ana tjetër, ne përpiqemi të ofrojmë zgjedhjen optimale.

vazhdo


  • Sigurimi i jetës 
  • Sigurimi nga aksidenti